fbpx

Day: February 27, 2024

Data Mining

Өгөгдлөл олборлолт(Data Mining) гэж юу вэ? Их өгөгдлүүдийн хэрэгцээ шаардлага нь өгөгдөл олборлолтыг бий болгосон. Их хэмжээний өгөгдлөөс утга бүхий загварууд, хэрэгцээтэй мэдээллийг гаргаж авахын тулд автомат эсвэл хагас автомат аргаар хайх,дүн шинжилгээ хийх. Өөрөөр хэлбэл их хэмжээний өгөгдлийн цуглуулгыг мэдлэг болгон хувиргах автоматжуулсан шинжилгээ.  DM = knowledge mining from data DM = knowledge discovery […]