fbpx

Ямча

Математик тулаан I хэсэг (by Yamcha)

Математикийн олон гишүүнтийн ерөнхий томьёоны талаарх нэгэн түүх Олон гишүүн гэдэг нь доорх хэлбэрийн тэгшитгэлүүдийг хэлдэг. Энгийнээр бол “3 зэргийн олон гишүүнт” гэдэг нь x³-аар эхэлсэн тэгшитгэл гэж ойлгож болно. a ≠ 0, a, b, c, d, e, f… дурын бодит тоо 10 жилд заадаг эдгээр тэгшитгэлүүдийн x-ийн утгыг олох ерөнхий томьёо оршин байдаг. Тэгвэл […]