fbpx

Go нь GOOGLE компанийн хөгжүүлэгчдийн орчинд 2009 онд танигдсан, статик төрөлтэй, компилилсан программын хэл юм. Энэ хэл нь хялбар, эффектив, хоорондын ажиллахад агуулагдсан бөгөөд бүлэглэх, ажиллагаатай хэрэгжүүлэлтийг сэргийлж чадах хэл юм. Go хэл нь зарим хүнд хувьсагчийн мөр болон ашиглагдах заавар болон тодорхойлолттой сул дор нь илүүгүй, чадаагүй нэмэлт хувьсагчуудыг арилгаж эхэлсэн.

Go хэлийн үндсэн онцлог:

Энгийн бичлэг: Go-ын бичлэг хялбар, уншихад гайхшруулах боломжтой, хэлний хувьсагч болон үйлдлийг бичихэд олон хүмүүст зориулж болох ба анхаарал татаж өгнө.

Статик төрөлтлөлт: Go хэл нь статик төрөлтлөгч хэл бөгөөд хувьсагчийн төрлийг компилах үед шалгана. Энэ нь алдаа гаргахыг өмнөхөөс хурдан хэрэглэдэг ба ажилд ахин хурдан болгоно.

Хамтарсан програмчлал: Go нь хамтарсан програмчлалын дэмжигчийг goroutine болон channel ашиглан олгодог. Goroutine нь хурдан, ажиллуулж болох, тус бүрийн дэлгэрэнгүй функцуудыг ажиллуулдаг гэрэлд бодож байгаа ажилчдын тодорхойлох явцад туслахад зориулагдсан. Channels нь goroutine-ууд хоорондоо мэдээлэл шилжүүлэх, харилцагчидийг синхрончилж хамтарч ажиллах зорилготой.

Зорилгын агуулга: Go-д хамгийн гол зорилго нь эх кодыг ямар ч тодорхой хувьсагчаас хүссэн агуулгатайгаар холбохгүй байх нь. Энэ нь хөгжүүлэгчдийн дурын санг тодорхой хувьсагчийг устгах хэрэгтэйгээс амарч, агуулга нь ажиллагаандаа шинэчилэл хийхээс автоматаар зайлшгүйгээр хөндлөн ажилладаг.

Өргөн дэмжлэг: Go нь өргөн дэмжлэгийн сантай, жижиг суурьтай олон зүйлийг агуулдаг. Интернетийн холбоо, файлын үйлдлийг, шифрлэлтийг хамтран багтаах, бусад ч бүх түвшиний дэмжлэг бүтээгдэхүүнийг бэлдэнгүйгээр хүрээнд нь олгодог.

Хамааралтай байдал: Go нь тогтмол удирдахад хялбар байдлыг агуулж байгаа тул хөгжүүлэгчдэд маш алдартай програм хангамжийг бүрдүүлдэг.

Нээлттэй хэл: Go нь нээлттэй хэл бөгөөд, хэрэв таньд хүссэн орчинд суулгасан бол хэлний хичээл, онол, хөгжүүлэлт болон бусад материалыг олж авах боломжтой.

Go-гийн энэ тодорхойлолт болох хэсгээс, анхааруулгатай нь, хурдан бүтээх, ажиллахад амар тайван хувилбар болон хамгийн дэмжигч программ хангамжийг олж авахыг хүсч байгаа бол Go хэл хэрэгл

Go (программын хэл) суулгах

  1. Go компилятор татаж авах: Go хэлээрх програм бичихэд анхны үйлдэл гэдэг нь Go компилятор буюу “go” компиляторийг таны системд суулгана уу. Та официал вэб сайтаас хамгийн сүүлийн хувилбарыг татаж авах боломжтой (https://golang.org/dl/). Татаж авсны дараа компиляторыг суулгаад тохирох хуудас руу оч.

  2. Татаж авсан компиляторыг турших: Татаж авсан компиляторыг тохирох газар руу хуулж аваад турших хэрэгтэй. Жишээлбэл, Windows системд татаж авсан үйлдэлд та компиляторыг C:\Go гэсэн хавтас руу хуулж авна.

  3. Тохирох систем хувилбар: Go компиляторыг суулгахаас өмнө, таны системд тохирох Go хэлийн хувилбарыг шалгана уу. Та коммандын мөрөөр “go version” коммандыг ажиллуулж хэлийн хувилбарыг шалгаж болно.

  4. Хэлний суулгах: Тохирох Go хэлийн хувилбарыг шалгасан бол, Go хэлний суулгах ажиллахад бэлэн болно. Энэхүү алхамдаа “go” компиляторыг ажиллуулан хэрэгжүүлсэн коммандын мөр болон програмын кодыг ажиллуулж болно.

code

package main

import “fmt”

func main() {               

      fmt.Println(“Hello, World!”)

}

“number” гэсэн нэг тоог хадгалж, IF оператороор шалгаж, тоог хэвлэнэ. Хэрэв “number” 5-ээс их бол “Тоо 5-ээс их байна.” гэж хэвлэгдэнэ, хэрэв “number” 5-тэй тэнцүү бол “Тоо 5-тэй тэнцүү байна.” гэж хэвлэгдэнэ, бусад тохиолдолд “Тоо 5-ээс бага байна.” гэж хэвлэгдэнэ

package main

import “fmt”

func main() {
// Жишээний тоог ашиглах
number := 10

// IF операторыг ашиглаж тоог шалгах
if number > 5 {
fmt.Println(“Тоо 5-ээс их байна.”)
} else if number == 5 {
fmt.Println(“Тоо 5-тэй тэнцүү байна.”)
} else {
fmt.Println(“Тоо 5-ээс бага байна.”)
}
}

Go хэлний Slice-ээр суралцаж, Slice доторх элементүүдийг FOR циклын тусламжтайгаар хэвлэхдээ ашигласан байдаг. Терминалд дараахь хэвлэлтийг харж болно:

package main

import “fmt”

func main() {
// Slice үүсгэх
fruits := []string{“apple”, “banana”, “orange”, “grape”}

// FOR циклыг ашиглаж Slice-д байгаа элементүүдийг хэвлэх
for index, fruit := range fruits {
fmt.Printf(“Index: %d, Fruit: %s\n”, index, fruit)
}
}

Go (программын хэл) нь ойлгомжгүй агуулгаар CLASS буюу классын замыг тусгаарлагдаагүй бөгөөд, зөвхөн struct-ууд болон тэднийг бүтээж ашигладаг. Struct нь аль ч төрлийн мэдээллийг хадгалах зориулалттай төрөбөгөөд олон хүнд байдаг.

Go хэлний struct ашиглан байгаа простой програм юм. “Person” гэсэн struct-ийг үүсгэхэд “FirstName”, “LastName”, “Age” гэсэн 3 ширхэг агуулагддаг талбар байрлана. Тэгвэл кодыг ажиллуулж дараахийг харж болно:

package main

import “fmt”

// Person struct үүсгэх
type Person struct {
FirstName string
LastName string
Age int
}

func main() {
// Person struct-ын жишээ үүсгэх
person := Person{
FirstName: “John”,
LastName: “Doe”,
Age: 30,
}

// Person struct-ын мэдээллийг хэвлэх
fmt.Println(“First Name:”, person.FirstName)
fmt.Println(“Last Name:”, person.LastName)
fmt.Println(“Age:”, person.Age)
}

Leave a Reply