fbpx

turtle.right(90) уг код нь үзгийг зүүн тийш 90 градус эргүүлнэ./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./