fbpx

turtle.penup() уг код нь үзэг зураг зурахад бэлдэнэ./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./