fbpx

turtle.pendown() уг кодны хоосон хаалтанд тоон утга байх ёстой./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./