fbpx

Асуулт

variableFloat = 3.0 дараах хувьсагч нь Float төрлийн хувьсагч мөн үү?

variableBool = “False” дараах хувьсагч нь boolean төрлийн хувьсагч мөн үү?

Нэг өгөгдлийн төрлийг нөгөөд хувиргах үйлдлийг casting гэж нэрлэдэг үү?

a = “Variable” дараах а хувьсагчийг int төрөлийн өгөгдөлд шилжүүлж болох уу?

a = “32” дараах а хувьсагчийг int төрлийн өгөгдөлд шилжүүлж болох уу?