fbpx

import turtle гэсэн мөр кодыг бичихгүйгээр turtle модулийг ашиглаж болно./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./