fbpx

Turtle Module Шалгалт-2

turtle.penup() уг код нь үзэг зураг зурахад бэлдэнэ./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

turlte.left(30) код нь үзэгийг зүүн тийш эргүүлнэ./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

turtle.pendown() уг кодны хоосон хаалтанд тоон утга байх ёстой./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

import turtle t.forward(100) Энэ тохиолдол уг код алдаа заана./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./

turtle.pencolor(“blue”) уг код нь үзэгний зурах өнгийг цэнхэр болгоно./Тийм, Үгүй гэж хариулна уу./