fbpx

хичээл 16 гэх мэт тухайн оруулах гэж байгаа хичээлийн нэрийг оруулна.